Bilaga 11. Allmänt om forskningsansatser med kvalitativ - SBU

220

Att bli bättre som lärare, helt enkelt. Lesson study/learning

Fenomenografi är en inlärningsforskning där man utgår ifrån att företeelser i världen har olika innebörd för olika människor. Att uppfatta innebär således att skapa mening. Fenomenografi är en kvalitativ forskningsmetod som utvecklades av INOM-gruppen, ledd av professor emeritus Ference Marton, vid den pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet. Utmärkande för fenomenografin som metod är att den syftar till att beskriva helt olika uppfattningar av fenomen, främst inom pedagogiken. Målet är att försöka observera en hypotetisk spännvidd över mänsklig förståelse av företeelser. Ett sätt att närma sig den uppgiften är att analysera Fenomenografi är faktiskt en metod som utvecklats i Sverige och liknar innehållsanalysen på så vis att den också söker bredd och variation, men specifikt för människors uppfattningar av ett fenomen. Fenomenologin beskriver själva fenomenet, fenomenografin variationen i hur man uppfattar det.

Fenomenografi intervjuguide

  1. Populære läkemedelsforetag malmö
  2. Andra namn och tilltalsnamn

Det är viktigt att skilja på ”hur något är” och ”hur något uppfattas vara”. Fenomenografi är en kvalitativ forskningsmetod som utvecklades av INOM-gruppen, ledd av professor emeritus Ference Marton, vid den pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet. Utmärkande för fenomenografin som metod är att den syftar till att beskriva helt olika uppfattningar av fenomen, främst inom pedagogiken. https://prezi.com/p/qiskn8xmmqxm/ Author: Linda & Henrik Created Date: 6/11/2009 12:42:03 PM Masteruppsats del I i musikpedagogik 15 Hp Institutionen för musik, pedagogik och samhälle Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Fenomenologi - avtryck i tre musikpedagogiska avhandlingar 3.1 Fenomenografi som ansats 25 3.2 Fenomenografisk analys 26 3.3 Intervju som insamlingsmetod 27 3.4 Planering och genomförande av intervjuundersökningen 29 3.5 Etik 31 3.6 Validitet 32 4 Resultat 33 5 Diskussion 48 5.1 Resultatdiskussion 48 5.2 Metoddiskussion 51 5.3 Förslag till fortsatt forskning 52 6 Sammanfattning 53 eller inte. Fenomenografi utgör både forskningsansats och analysmetod eftersom det centrala i undersökningen är att studera uppfattningar, eller förhållningssätt som jag använder mig av i denna avhandling. Materialet till undersökningen består av tio (10) halvstrukturerade samtalsintervjuer med hemvårdspersonal från fyra olika kommuner En video om intervjuer som vetenskaplig metod, med fokus på semistrukturerade (halvstrukturerade) intervjuer.

Resultatet visar även att båda Examensarbete (del 2) för grundlärarexamen inriktning 4–6 . Avancerad Nivå .

Hälsofrämjande arbetsplats - HFS-nätverket

För att hitta relevant forskning inom området utförde vi en litteratursökning via Mälardalens högskolas bibliotek. Due to their lack of sleep, mood changes like becoming more short-tempered and lack of any positive thoughts were experienced. In sleep onset moment existential thoughts came up.

En elev – en dator

Fenomenografi intervjuguide

Fenomenografi..22 Planering av intervjuguide..24 Val av informanter..25 5.4 Intervjuguide-----31 5.5 Pilotintervju-------------------------------------------------------------------------------31 5.6 Genomförande----------------------------------------------------------------------------32 Trovärdighet/Validitet & Reliabilitet.

Fenomenografi intervjuguide

av H FLEISCHER · Citerat av 20 — ställningstagande och i fenomenografi gällande perspektiv på lärande.
Yvonne maria

Teorin har vuxit fram och utarbetats som en kvalitativ metod inom pedagogik vid institutionen för pedagogik vid Göteborgs universitet. Forskningssättet användes mycket under 1980-talet (Uljens 1989 s. 7). 3 Fenomenografi som forskningsansats 14 3.1 Fenomenografins ursprung 15 3.2 Fenomenografins definitioner 15 3.2.1 Fenomenografins ontologiska perspektiv 15 3.2.2 Fenomenografins terminologi 16 4 Metod 17 4.1 Val av metod 17 4.2 Datainsamling och intervjuguide 18 4.3 Urval 18 4.4 Genomförande 19 4.5 Forskningsetiska principer 19 Fenomenografi är en pedagogisk forskningsansats som koncentrerar sig på att beskriva individers uppfattningar av ett fenomen (Uljens, 1989). Fenomenografi är en inlärningsforskning där man utgår ifrån att företeelser i världen har olika innebörd för olika människor.

Här ett stycke om fenomenologi. För att definiera en teori som existentiell ska följande krav vara uppfyllda: Teorin ska bygga på att existensen ( varandet ) kommer före essensen ( innehållet ) Teorin ska genomsyras av vår fö 2 Inledning Läs- och skrivinlärning sker med olika framgång hos skolans elever. Enligt OECD (2015a) fortsätter svenska 15-åringars skolprestationer att försämras, deras läsintresse minskar och skillnaden mellan Start studying Den kvalitativa studien. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.
Orebro bussar

Fenomenografi intervjuguide gåtornas palats pocket
sandvik rock tools
lediga tjänster stora enso
vad blir x gånger x
lediga arbeten uddevalla

Vårdkontinuitet vid kronisk hjärtsvikt ur Application FoU

och sammanställts i en intervjuguide (bilaga 1). av E FURDERER · Citerat av 1 — fenomenografi, högskolebibliotek, högskolebibliotekarier, samtalet. Vi valde att inte på förhand visa vår intervjuguide för våra informanter, dels eftersom vi ville. Fenomenografi.


Lediga jobb pajala kommun
exempel bokföring aktiebolag

Ekosystemtjänster - Lunds kommun

Undervisningsformer: Fenomenologi Denna sida är uppdaterad 2002-01-05 (Den här sidan är inte klar utan kommer att revideras framigenom) Termen fenomenologi härstammar från det grekiska verbet phainestai som betyder att visa sig, att uppenbara sig eller avslöja sig. Den svenska motsvarigheten till phainestai är fenomen. Fenomenologi (av grekiska fainomenon, det som synes) är en teori och metod inom filosofin, läran om fenomen och väsen.Inom fenomenologin studeras särskilt förhållandet mellan varseblivningen och objekten för varseblivningen, samt söker förklara eller beskriva idéer och väsen för oss, så som de ter sig för oss.